Hutchison Ports Busan Information Services.                      
     일반 업무  
         선석배정현황
         Gate반출입정보조회
         양적하 예정시간조회
         컨테이너(정산) 조회
         B/L별 정산조회
         위험물 컨테이너           신고목록조회
         직통관 적출요청
         직통관 적출조회
         세관검사 식물검역           신청
         세관검사 식물검역           신청조회

          EDI 전송 및 조회

[BAPLIE 전송] [admin]
NO 항차 선명 신청일자 첨부파일 상태
1 KKQD11 KMTC QINGDAO 2019/05/27 02:44 KQD1905NSHB(PUS IB)1.ASC 대기중
2 MMAR32 MAX MARINER 2019/05/27 02:13 MMAR321.asc 대기중
3 MMAR32 MAX MARINER 2019/05/27 02:13 MMAR321.EDI 대기중
4 CKSS02 SKY SUNSHINE 2019/05/26 23:14 CKSS02.asc 대기중
5 CKSS02 SKY SUNSHINE 2019/05/26 23:14 CKSS02.EDI 대기중
6 DPZT11 PEGASUS ZETTA 2019/05/26 22:45 DPZT0081WOUT.ASC 대기중
7 DPZT11 PEGASUS ZETTA 2019/05/26 22:44 DPZT0080EIN.ASC 대기중
8 CKRN27 RUN LONG 2019/05/26 21:48 CKRN271.asc 대기중
9 CKRN27 RUN LONG 2019/05/26 21:48 CKRN271.EDI 대기중
10 KSNC11 SUNNY CANNA 2019/05/26 20:55 KSNC111.asc 대기중
11 KSNC11 SUNNY CANNA 2019/05/26 20:55 KSNC111.EDI 대기중
12 CKRN27 RUN LONG 2019/05/26 18:16 SPC STOW 9EA.pdf 대기중
13 CKRN27 RUN LONG 2019/05/26 18:15 CKRN1913WDIS(41).ASC 대기중
14 CKRN27 RUN LONG 2019/05/26 18:15 CKRN1913WLOAD(41).ASC 대기중
15 MMAR32 MAX MARINER 2019/05/26 17:41 OUTPLAN13.ASC 대기중
16 MMAR32 MAX MARINER 2019/05/26 17:41 OUTPLAN35.pdf 대기중
17 MMAR32 MAX MARINER 2019/05/26 17:40 LOAD SUM25.pdf 대기중
18 CKSS02 SKY SUNSHINE 2019/05/26 17:25 CKSS1902S LOAD GENERAL PLAN.pdf 대기중
19 CKSS02 SKY SUNSHINE 2019/05/26 17:25 (4.1)CKSS1902SPUS-LOADPRE.ASC 대기중
20 KSSP42 SUNNY SPRUCE 2019/05/26 16:30 (RE)KSSP42.ASC 대기중
21 CKSS02 SKY SUNSHINE 2019/05/26 16:27 (4.1)CKSS1901NPUS-DIS.ASC 대기중
22 KSSP42 SUNNY SPRUCE 2019/05/26 15:51 SSP1941EPUB.ASC 대기중
23 CNAO05 APL OAKLAND 2019/05/26 15:46 CNAO-LOAD2.ASC 대기중
24 DJHN54 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/26 15:16 DJHN1963NHKT.ASC 대기중
25 KKQD11 KMTC QINGDAO 2019/05/26 14:28 KQD1905NSHB(PUS IB).ASC 대기중
26 KKQD11 KMTC QINGDAO 2019/05/26 14:28 on_deck1119.pdf 대기중
27 KKQD11 KMTC QINGDAO 2019/05/26 14:28 KQD1905NPUP.asc 대기중
28 KSNC11 SUNNY CANNA 2019/05/26 14:25 SNC1911SKAN(pus ib).ASC 대기중
29 KSNC11 SUNNY CANNA 2019/05/26 13:49 on_deck1118.pdf 대기중
30 KSNC11 SUNNY CANNA 2019/05/26 13:49 CNC ON DECK1.pdf 대기중
31 KSNC11 SUNNY CANNA 2019/05/26 13:49 SNC1911SPUP.asc 대기중
32 KSPM22 SUNNY PALM 2019/05/26 13:04 SPM1921WMYB(PRE)(PUS IB).ASC 대기중
33 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/26 13:00 grac07.asc 대기중
34 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/26 12:59 grac07.EDI 대기중
35 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/26 11:36 GRAC0158SPUS2.asc 대기중
36 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/26 11:07 GRAC07 LOAD.pdf 대기중
37 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/26 10:50 GRAC0158SKAN-SHIFT.ASC 대기중
38 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/26 10:27 GRAC0158SPUS1.asc 대기중
39 NSTC14 STAR CLIPPER 2019/05/26 10:26 NSTC14(rev).EDI 대기중
40 NSTC14 STAR CLIPPER 2019/05/26 10:26 NSTC14(rev).asc 대기중
41 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/26 09:37 GRAC0158SPUS.asc 대기중
42 CKPC42 PEGASUS PACER 2019/05/26 08:40 CKPC1921WDIS(41).ASC 대기중
43 CKPC42 PEGASUS PACER 2019/05/26 01:32 ckpc421.EDI 대기중
44 CKPC42 PEGASUS PACER 2019/05/26 01:32 ckpc421.asc 대기중
45 CKPC42 PEGASUS PACER 2019/05/26 00:36 CKPC1921WLOAD(41).ASC 대기중
46 NSTC14 STAR CLIPPER 2019/05/26 00:36 nstc14.EDI 대기중
47 NSTC14 STAR CLIPPER 2019/05/26 00:36 nstc14.asc 대기중
48 KKKL07 KMTC KEELUNG 2019/05/26 00:34 kkkl071.EDI 대기중
49 KKKL07 KMTC KEELUNG 2019/05/26 00:34 kkkl07.asc 대기중
50 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 23:44 REKKBK07.EDI 대기중
51 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 23:44 REKKBK07.asc 대기중
52 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/25 23:22 GRAC KMD COD1.PDF 대기중
53 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/25 22:57 GRAC KMD COD.PDF 대기중
54 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/25 22:07 GRAC0158SKAN.asc 대기중
55 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/25 20:37 GRAC0157NHBCT.ASC 대기중
56 KSOK32 SUNNY OAK 2019/05/25 20:31 REVISED_SOK1932EPUB.ASC 대기중
57 KSSP42 SUNNY SPRUCE 2019/05/25 19:41 KSSP421.EDI 대기중
58 KSSP42 SUNNY SPRUCE 2019/05/25 19:41 KSSP42.asc 대기중
59 KSSP42 SUNNY SPRUCE 2019/05/25 19:09 SSP1940WIMB-P(REVISED)(PUS IB).ASC 대기중
60 KSSP42 SUNNY SPRUCE 2019/05/25 19:09 SSP1941EPUP SI(revised).ASC 대기중
61 KKKL07 KMTC KEELUNG 2019/05/25 17:49 under_deck295.pdf 대기중
62 KKKL07 KMTC KEELUNG 2019/05/25 17:48 KKL1906NHKB(PUS IB)(4.1).ASC 대기중
63 KKKL07 KMTC KEELUNG 2019/05/25 17:48 KKL1907SPUP(R)(4.1).ASC 대기중
64 KKKL07 KMTC KEELUNG 2019/05/25 17:48 avoid_boiler359.pdf 대기중
65 KKKL07 KMTC KEELUNG 2019/05/25 17:48 on_deck1117.pdf 대기중
66 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 17:35 KKBK071.asc 대기중
67 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 17:35 KKBK071.EDI 대기중
68 KSOK32 SUNNY OAK 2019/05/25 16:49 ksok32.EDI 대기중
69 KSOK32 SUNNY OAK 2019/05/25 16:48 ksok32.asc 대기중
70 KSOK32 SUNNY OAK 2019/05/25 15:55 on_deck1116.pdf 대기중
71 KSOK32 SUNNY OAK 2019/05/25 15:54 SOK1931WKPO(pus ib).ASC 대기중
72 KSOK32 SUNNY OAK 2019/05/25 15:54 SOK1932EPUP(R).ASC 대기중
73 KSOK32 SUNNY OAK 2019/05/25 15:54 under_deck294.pdf 대기중
74 KSCM18 SUNNY COSMOS 2019/05/25 14:51 KSCM18rev.asc 대기중
75 KMOB07 MOUNT BUTLER 2019/05/25 14:47 KMOB07rev2.asc 대기중
76 KMOB07 MOUNT BUTLER 2019/05/25 14:16 KMOB07rev.asc 대기중
77 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 13:58 UD HAS.pdf 대기중
78 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 13:58 under_deck293.pdf 대기중
79 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 13:58 KBK1907SPUP(4.1).ASC 대기중
80 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 13:57 UD DJS.pdf 대기중
81 KMOB07 MOUNT BUTLER 2019/05/25 11:29 KMOB071.asc 대기중
82 KMOB07 MOUNT BUTLER 2019/05/25 11:29 KMOB071.EDI 대기중
83 KSCM18 SUNNY COSMOS 2019/05/25 11:08 KSCM181.asc 대기중
84 KSCM18 SUNNY COSMOS 2019/05/25 11:08 KSCM181.EDI 대기중
85 KTRA05 TR ATHOS 2019/05/25 11:08 KTRA051.asc 대기중
86 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 10:05 KBK1906NXMB(4.1).ASC 대기중
87 KKBK07 KMTC BANGKOK 2019/05/25 10:05 KMBK-SKR SOC MBF AC.pdf 대기중
88 HKBG06 HONGKONG BRIDGE 2019/05/25 04:17 HKBG061.EDI 대기중
89 HKBG06 HONGKONG BRIDGE 2019/05/25 04:17 HKBG06.ASC 대기중
90 HKBG06 HONGKONG BRIDGE 2019/05/25 01:15 HKBG0035SPUSSI(4.1).ASC 대기중
91 KSCM18 SUNNY COSMOS 2019/05/25 00:47 SCM1909EPUP(R) 2.ASC 대기중
92 KSCM18 SUNNY COSMOS 2019/05/25 00:14 SCM1909EPUP(R).ASC 대기중
93 KSCM18 SUNNY COSMOS 2019/05/25 00:14 SCM1909EKPO(PUS IB).ASC 대기중
94 KTRA05 TR ATHOS 2019/05/25 00:09 IN SHIFT10.ASC 대기중
95 KTRA05 TR ATHOS 2019/05/25 00:09 TRA1904NSHB(PUS IB).ASC 대기중
96 KTRA05 TR ATHOS 2019/05/25 00:08 OUT SHIFT12.ASC 대기중
97 KREL04 RELIANCE 2019/05/24 21:46 KREL04.EDI 대기중
98 KREL04 RELIANCE 2019/05/24 21:46 RREL04.asc 대기중
99 KMOB07 MOUNT BUTLER 2019/05/24 21:40 under_deck292.pdf 대기중
100 KMOB07 MOUNT BUTLER 2019/05/24 21:39 PUSOUT(4.1)118.ASC 대기중
101 KMOB07 MOUNT BUTLER 2019/05/24 21:39 on_deck1115.pdf 대기중
102 KMOB07 MOUNT BUTLER 2019/05/24 21:38 INBOUND(4.1)54.ASC 대기중
103 KREL04 RELIANCE 2019/05/24 20:36 REL1918EPUP.ASC 대기중
104 MMAR31 MAX MARINER 2019/05/24 20:35 DISPLAN35.pdf 대기중
105 MMAR31 MAX MARINER 2019/05/24 20:34 DIS9.ASC 대기중
106 MMAR31 MAX MARINER 2019/05/24 20:34 DIS SUM24.pdf 대기중
107 CNBI07 BINDI IPSA 2019/05/24 16:55 cnbi071.EDI 대기중
108 CNBI07 BINDI IPSA 2019/05/24 16:55 cnbi071.asc 대기중
109 KREL04 RELIANCE 2019/05/24 16:32 IN SHIFT9.ASC 대기중
110 KREL04 RELIANCE 2019/05/24 16:31 REL1918EUSN(PUS IB).ASC 대기중
111 HKBG06 HONGKONG BRIDGE 2019/05/24 16:28 HKBG0035S-DIS(4.1).ASC 대기중
112 CNBI07 BINDI IPSA 2019/05/24 15:06 CNBI-LOAD2.ASC 대기중
113 HMOC06 MOONCHILD 2019/05/24 14:39 HMOC06.asc 대기중
114 HMOC06 MOONCHILD 2019/05/24 14:39 HMOC06.EDI 대기중
115 CNBI07 BINDI IPSA 2019/05/24 14:38 CNBI-DIS1.ASC 대기중
116 HMOC06 MOONCHILD 2019/05/24 11:29 HMOC007S LOAD(41).ASC 대기중
117 HMOC06 MOONCHILD 2019/05/24 11:28 HMOC006N DIS(41).ASC 대기중
118 TYRX28 RUN XING 2019/05/24 09:28 TYRX28 RE.asc 대기중
119 TYRX28 RUN XING 2019/05/24 03:41 tyrx28.EDI 대기중
120 TYRX28 RUN XING 2019/05/24 03:41 tyrx28.asc 대기중
121 SMJK07 SM JAKARTA 2019/05/23 23:20 SMJK07rev.EDI 대기중
122 SMJK07 SM JAKARTA 2019/05/23 23:19 SMJK07rev.asc 대기중
123 KSCV11 SUNNY CLOVER 2019/05/23 22:14 KSCV112.asc 대기중
124 KSCV11 SUNNY CLOVER 2019/05/23 22:14 KSCV112.EDI 대기중
125 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 21:14 KKPK05rev1.asc 대기중
126 KSOK31 SUNNY OAK 2019/05/23 21:10 KSOK31rev.asc 대기중
127 KSOK31 SUNNY OAK 2019/05/23 21:10 KSOK31rev.EDI 대기중
128 KSCV11 SUNNY CLOVER 2019/05/23 21:00 SCV1908WSMB(PUS IB).ASC 대기중
129 KSCV11 SUNNY CLOVER 2019/05/23 21:00 SCV1908WPUP.ASC 대기중
130 KSCV11 SUNNY CLOVER 2019/05/23 21:00 on_deck1114.pdf 대기중
131 KSCV11 SUNNY CLOVER 2019/05/23 21:00 under_deck291.pdf 대기중
132 KSOK31 SUNNY OAK 2019/05/23 20:58 REVISED_SOK1931EPUB(4.1).ASC 대기중
133 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 20:42 SHIFTING2.asc 대기중
134 DJHN53 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/23 20:21 DJHN531.asc 대기중
135 DJHN53 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/23 20:21 DJHN531.EDI 대기중
136 KSCV11 SUNNY CLOVER 2019/05/23 19:36 SCV1908WSMB(PUS IB)(4.1).ASC 대기중
137 KSDN31 SUNNY LINDEN 2019/05/23 18:19 SDN1931EPUB.ASC 대기중
138 SMJK07 SM JAKARTA 2019/05/23 18:00 SMJK07.asc 대기중
139 SMJK07 SM JAKARTA 2019/05/23 18:00 SMJK07.EDI 대기중
140 DJHN53 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/23 17:44 DJHN1963S-LOAD.ASC 대기중
141 KSOK31 SUNNY OAK 2019/05/23 17:39 ksok31.EDI 대기중
142 KSOK31 SUNNY OAK 2019/05/23 17:39 ksok31.asc 대기중
143 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 17:03 KKPK051.asc 대기중
144 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 17:03 KKPK051.EDI 대기중
145 DJHN53 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/23 15:56 DJHN1962NHBCT.ASC 대기중
146 KSOK31 SUNNY OAK 2019/05/23 15:54 SOK1931EPUP(4.1).asc 대기중
147 KSOK31 SUNNY OAK 2019/05/23 15:54 SOK1930WVMB(4.1).ASC 대기중
148 KSOK31 SUNNY OAK 2019/05/23 15:54 on_deck1113.pdf 대기중
149 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 15:35 KPK1904SPUP(R).ASC 대기중
150 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 15:34 avoid_boiler358.pdf 대기중
151 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 15:34 on_deck1112.pdf 대기중
152 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 15:34 under_deck290.pdf 대기중
153 KSDN31 SUNNY LINDEN 2019/05/23 15:15 KSDN31.asc 대기중
154 KSDN31 SUNNY LINDEN 2019/05/23 15:15 KSDN31.EDI 대기중
155 SMJK07 SM JAKARTA 2019/05/23 15:06 JKOUT.asc 대기중
156 KKPK05 KMTC PORTKELANG 2019/05/23 15:05 KPK1904SUSB.ASC 대기중
157 KSDN31 SUNNY LINDEN 2019/05/23 15:01 SDN1931EPUP(R).ASC 대기중
158 KSDN31 SUNNY LINDEN 2019/05/23 15:01 OUT-SHIF7.ASC 대기중
159 KSDN31 SUNNY LINDEN 2019/05/23 15:01 under_deck289.pdf 대기중
160 KSIS19 SUNNY IRIS 2019/05/23 14:56 (re)ksis19.asc 대기중
161 SMJK07 SM JAKARTA 2019/05/23 14:23 JKINBOUND.ASC 대기중
162 KSML21 SUNNY MAPLE 2019/05/23 10:31 ksml21(rE).asc 대기중
163 KSLS15 SUNNY LOTUS 2019/05/23 10:04 ksls15.EDI 대기중
164 KSLS15 SUNNY LOTUS 2019/05/23 10:04 ksls15.asc 대기중
165 KSLS15 SUNNY LOTUS 2019/05/23 08:28 under_deck288.pdf 대기중
166 KSLS15 SUNNY LOTUS 2019/05/23 08:27 SLS1912NFQB.asc 대기중
167 KSLS15 SUNNY LOTUS 2019/05/23 08:27 SLS1913SPUP(R).asc 대기중
168 KSLS15 SUNNY LOTUS 2019/05/23 08:27 on_deck1111.pdf 대기중
169 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/23 05:50 RECKSF18.EDI 대기중
170 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/23 05:50 RECKSF18.asc 대기중
171 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/23 05:40 (RE)CKSF1909WPUSLOAD.ASC 대기중
172 KSML21 SUNNY MAPLE 2019/05/23 04:29 ksml21.EDI 대기중
173 KSML21 SUNNY MAPLE 2019/05/23 04:29 ksml21.asc 대기중
174 KSML21 SUNNY MAPLE 2019/05/23 01:54 SML1920WHSB.asc 대기중
175 KSML21 SUNNY MAPLE 2019/05/23 01:54 RESML1921EPUP.asc 대기중
176 KSML21 SUNNY MAPLE 2019/05/23 01:54 IN-SHIF6.ASC 대기중
177 KSML21 SUNNY MAPLE 2019/05/23 01:54 OUT-SHIF6.ASC 대기중
178 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/22 23:57 cksf18.EDI 대기중
179 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/22 23:57 cksf18.asc 대기중
180 KBRH03 BRIGHT 2019/05/22 22:55 rekbrh03.asc 대기중
181 HAKT20 HEUNG-A AKITA 2019/05/22 22:40 rehakt201.EDI 대기중
182 HAKT20 HEUNG-A AKITA 2019/05/22 22:38 rehakt20.asc 대기중
183 KBRH03 BRIGHT 2019/05/22 22:33 BRH1903SPUB(PRE).asc 대기중
184 HAKT20 HEUNG-A AKITA 2019/05/22 22:08 HAKT0110EPUS(4.1).ASC 대기중
185 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/22 21:20 (4.1)CKSF1909WPUS-DIS.ASC 대기중
186 KSIS19 SUNNY IRIS 2019/05/22 21:15 ksis191.EDI 대기중
187 KSIS19 SUNNY IRIS 2019/05/22 21:15 ksis191.asc 대기중
188 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/22 21:08 4.1CKSF1909WPUS-DIS.ASC 대기중
189 KSIS19 SUNNY IRIS 2019/05/22 20:23 SIS1911WAXB(IN).ASC 대기중
190 KSIS19 SUNNY IRIS 2019/05/22 20:23 SIS1911WPUP(OUT).ASC 대기중
191 KSIS19 SUNNY IRIS 2019/05/22 20:23 on_deck1110.pdf 대기중
192 KSIS19 SUNNY IRIS 2019/05/22 20:23 avoid_boiler357.pdf 대기중
193 KSDN31 SUNNY LINDEN 2019/05/22 20:12 INSHIFT13.asc 대기중
194 KSDN31 SUNNY LINDEN 2019/05/22 20:11 SDN1930WIMB(IN).ASC 대기중
195 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/22 19:10 kkhm121.asc 대기중
196 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/22 18:22 (4.1)CKSF1909WPUSLOADPRE.ASC 대기중
197 CKSF18 SKY FLOWER 2019/05/22 18:22 CKSF1909W LOAD GENERAL PLAN.pdf 대기중
198 CNCT06 CONSTANTINOS P 2019/05/22 17:53 CNCT06REV.asc 대기중
199 CNCT06 CONSTANTINOS P 2019/05/22 17:53 CNCT06REV.EDI 대기중
200 CNCT06 CONSTANTINOS P 2019/05/22 16:39 CNCT06.asc 대기중
201 CNCT06 CONSTANTINOS P 2019/05/22 16:39 CNCT06.EDI 대기중
202 CKPC41 PEGASUS PACER 2019/05/22 16:16 CKPC411.EDI 대기중
203 CKPC41 PEGASUS PACER 2019/05/22 16:15 CKPC411.asc 대기중
204 CKPC41 PEGASUS PACER 2019/05/22 16:04 CKPC41 LOAD STOW PLAN.pdf 대기중
205 CKPC41 PEGASUS PACER 2019/05/22 15:57 CKPC41 LOAD(4.1).ASC 대기중
206 KBRH03 BRIGHT 2019/05/22 15:56 KBRH03.asc 대기중
207 KBRH03 BRIGHT 2019/05/22 15:56 KBRH03.EDI 대기중
208 CKPC41 PEGASUS PACER 2019/05/22 15:26 CKPC41 SHIFT 2(4.1).ASC 대기중
209 CNCT06 CONSTANTINOS P 2019/05/22 15:22 CNCT0XA2TS1NC-PRE LOAD TML.ASC 대기중
210 CNCT06 CONSTANTINOS P 2019/05/22 15:21 CNCT0XA2TS1NC-PUS DIS TML.ASC 대기중
211 KBRH03 BRIGHT 2019/05/22 14:24 BRH1903SPUP(R).asc 대기중
212 KBRH03 BRIGHT 2019/05/22 14:24 under_deck287.pdf 대기중
213 KBRH03 BRIGHT 2019/05/22 14:24 on_deck1109.pdf 대기중
214 KBRH03 BRIGHT 2019/05/22 14:23 BRH1902NSHB(PUS IB).ASC 대기중
215 HAKT20 HEUNG-A AKITA 2019/05/22 14:00 HAKT20.asc 대기중
216 HAKT20 HEUNG-A AKITA 2019/05/22 14:00 HAKT202.EDI 대기중
217 HAKT20 HEUNG-A AKITA 2019/05/22 13:16 HAKT0110EDLC.pdf 대기중
218 HAKT20 HEUNG-A AKITA 2019/05/22 13:13 HAKT 0110E DLCHBCT.ASC 대기중
219 KSSP41 SUNNY SPRUCE 2019/05/22 13:04 KSSP41rev.asc 대기중
220 HSPN06 SEASPAN NINGBO 2019/05/22 11:20 HSPN06.asc 대기중
221 HSPN06 SEASPAN NINGBO 2019/05/22 11:20 HSPN06.EDI 대기중
222 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/22 11:11 KHM1906SUSB(4.1).ASC 대기중
223 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/22 11:10 KKHM12rev.asc 대기중
224 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/22 11:10 KKHM12rev.EDI 대기중
225 HSPN06 SEASPAN NINGBO 2019/05/22 10:19 HSPN006S PUS LOAD(41).ASC 대기중
226 HSPN06 SEASPAN NINGBO 2019/05/22 10:19 HSPN 006S LOAD STOWAGE PLAN.pdf 대기중
227 KSSP41 SUNNY SPRUCE 2019/05/22 09:10 KSSP41.asc 대기중
228 KSSP41 SUNNY SPRUCE 2019/05/22 09:10 KSSP411.EDI 대기중
229 기타선박 2019/05/22 02:31 KKHM121.EDI 대기중
230 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/22 02:31 KKHM122.EDI 대기중
231 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/22 02:31 KKHM121.asc 대기중
232 HPLY10 HAPPY LUCKY 2019/05/21 22:25 HPLY10.EDI 대기중
233 HPLY10 HAPPY LUCKY 2019/05/21 22:25 HPLY10.asc 대기중
234 KKHM11 KMTC HOCHIMINH 2019/05/21 21:42 under_deck286.pdf 대기중
235 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/21 21:42 avoid_boiler356.pdf 대기중
236 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/21 21:42 on_deck1108.pdf 대기중
237 KKHM12 KMTC HOCHIMINH 2019/05/21 21:41 KHM1906SPUP(4.1).asc 대기중
238 CKPC41 PEGASUS PACER 2019/05/21 20:10 CKPC41 DIS(4.1).ASC 대기중
239 HPLY10 HAPPY LUCKY 2019/05/21 20:00 HPLY020S-LOAD2.ASC 대기중
240 KSSP41 SUNNY SPRUCE 2019/05/21 19:30 SSP1940EPUP SI(4.1).asc 대기중
241 KSSP41 SUNNY SPRUCE 2019/05/21 19:29 SSP1939WYAB(4.1).asc 대기중
242 DJHN52 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/21 19:13 DJHN521.EDI 대기중
243 DJHN52 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/21 19:13 DJHN521.asc 대기중
244 HPLY10 HAPPY LUCKY 2019/05/21 19:04 HPLY019N-DIS.ASC 대기중
245 HSPN06 SEASPAN NINGBO 2019/05/21 18:47 HSPN 006S PUS DIS(41).ASC 대기중
246 KSLR15 SUNNY LAUREL 2019/05/21 18:35 KSLR151.asc 대기중
247 KSLR15 SUNNY LAUREL 2019/05/21 18:35 KSLR151.EDI 대기중
248 DJHN52 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/21 18:30 DJHN1962SPUS(4.1).ASC 대기중
249 HSPN06 SEASPAN NINGBO 2019/05/21 18:30 HSPN006S PUS DIS(41).ASC 대기중
250 HSPN06 SEASPAN NINGBO 2019/05/21 18:29 HSPN 006S DIS STOWAGE PLAN.pdf 대기중
251 KSLR15 SUNNY LAUREL 2019/05/21 17:49 SLR1907EPUP2.ASC 대기중
252 DJHN52 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/21 16:58 DJHN1961NHBCT.asc 대기중
253 KSLR15 SUNNY LAUREL 2019/05/21 14:33 RE SLR1907ETAB.asc 대기중
254 KSLR15 SUNNY LAUREL 2019/05/21 14:16 SLR1907ETAB.asc 대기중
255 SCCD21 CONTSHIP DAY 2019/05/21 13:20 SCCD21.asc 대기중
256 SCCD21 CONTSHIP DAY 2019/05/21 13:20 SCCD21.EDI 대기중
257 HAKT20 HEUNG-A AKITA 2019/05/21 11:21 HAKT0110EPUS-1.asc 대기중
258 SCCD21 CONTSHIP DAY 2019/05/21 10:58 SCCD1920W PUS DIS GENERAL PLAN.pdf 대기중
259 SCCD21 CONTSHIP DAY 2019/05/21 10:57 SCCD1920W PUS DIS (4.1).ASC 대기중
260 CKPT11 POS TOKYO 2019/05/21 09:03 ckpt11rev.asc 대기중
261 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/21 04:18 KKTO05rev1.asc 대기중
262 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/21 04:14 KKTO05rev.asc 대기중
263 CKPT11 POS TOKYO 2019/05/21 03:58 ckpt112.asc 대기중
264 CKPT11 POS TOKYO 2019/05/21 03:58 ckpt112.EDI 대기중
265 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/20 23:14 KKTO05.asc 대기중
266 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/20 23:14 KKTO05.EDI 대기중
267 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/20 22:31 KTO1905SPUP1.ASC 대기중
268 KKHM11 KMTC HOCHIMINH 2019/05/20 21:33 KKHM11.asc 대기중
269 KKHM11 KMTC HOCHIMINH 2019/05/20 21:33 KKHM11.EDI 대기중
270 KKHM11 KMTC HOCHIMINH 2019/05/20 21:26 KHM1905NPUP.asc 대기중
271 TYRX27 RUN XING 2019/05/20 20:23 TYRX27rev2.asc 대기중
272 TYRX27 RUN XING 2019/05/20 19:34 TYRX27rev.asc 대기중
273 KSPM22 SUNNY PALM 2019/05/20 19:18 KSPM21rev.asc 대기중
274 CKPT11 POS TOKYO 2019/05/20 19:14 CKPT1907E-DIS(4.1).ASC 대기중
275 CKPT11 POS TOKYO 2019/05/20 19:14 CKPT1907EPUSSI(4.1).ASC 대기중
276 KSLY14 SUNNY LILY 2019/05/20 18:31 KSLY14REV.asc 대기중
277 SCCD21 CONTSHIP DAY 2019/05/20 18:21 SCCD1921E PUS LOAD PRE(4.1).ASC 대기중
278 SCCD21 CONTSHIP DAY 2019/05/20 18:21 SCCD1921E PUS LOAD GENERAL PLAN.pdf 대기중
279 KKHM11 KMTC HOCHIMINH 2019/05/20 17:13 KHM1905NSHB(KPO SKIP).ASC 대기중
280 KSPM22 SUNNY PALM 2019/05/20 17:13 KSPM211.asc 대기중
281 KSPM22 SUNNY PALM 2019/05/20 17:13 KSPM211.EDI 대기중
282 KSPM22 SUNNY PALM 2019/05/20 16:47 SPM1921EPUP(R).asc 대기중
283 KSPM22 SUNNY PALM 2019/05/20 16:47 on_deck1107.pdf 대기중
284 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/20 16:41 KTO1905SPUP.ASC 대기중
285 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/20 16:41 KTO1904NSGB(PUS INBOUND).ASC 대기중
286 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/20 16:41 on_deck1106.pdf 대기중
287 KKTO05 KMTC TOKYO 2019/05/20 16:41 under_deck285.pdf 대기중
288 KSLY14 SUNNY LILY 2019/05/20 15:25 KSLY14.EDI 대기중
289 KSLY14 SUNNY LILY 2019/05/20 15:25 KSLY14.asc 대기중
290 NDNY06 NAVIOS DESTINY 2019/05/20 14:57 NDNY 19004N IN.ASC 대기중
291 KSLY14 SUNNY LILY 2019/05/20 14:22 SLY1907WPUP.ASC 대기중
292 NDNY06 NAVIOS DESTINY 2019/05/20 14:00 NDNY06.asc 대기중
293 NDNY06 NAVIOS DESTINY 2019/05/20 14:00 NDNY06.EDI 대기중
294 TYRX27 RUN XING 2019/05/20 13:58 TYX27.EDI 대기중
295 TYRX27 RUN XING 2019/05/20 13:58 TYX27.asc 대기중
296 NDNY06 NAVIOS DESTINY 2019/05/20 12:40 NDNY 19005S OUT.ASC 대기중
297 KSLY14 SUNNY LILY 2019/05/20 10:54 SLY1907WHHB.ASC 대기중
298 DJHN51 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/19 22:50 DJHN511.EDI 대기중
299 DJHN51 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/19 22:50 DJHN511.asc 대기중
300 DJHN51 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/19 22:14 DJHN1961S LOAD.ASC 대기중
301 DJHN51 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/19 22:14 DJHN1961S LOAD.pdf 대기중
302 MMAR30 MAX MARINER 2019/05/19 18:41 mmar30.EDI 대기중
303 MMAR30 MAX MARINER 2019/05/19 18:41 mmar30.asc 대기중
304 MMAR30 MAX MARINER 2019/05/19 18:20 MMAR 1921E SHIFT.ASC 대기중
305 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/19 16:34 HKVY10rev.asc 대기중
306 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/19 16:34 HKVY10rev.EDI 대기중
307 SMTK11 SM TOKYO 2019/05/19 16:03 SMTK11.asc 대기중
308 SMTK11 SM TOKYO 2019/05/19 16:03 SMTK11.EDI 대기중
309 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/19 15:22 HKVY10.EDI 대기중
310 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/19 15:21 HKVY10.asc 대기중
311 DJHN51 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/19 15:08 DJHN1960NHBCT.ASC 대기중
312 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/19 14:50 RE)HKVY0102S LOAD SI (41).ASC 대기중
313 MMAR30 MAX MARINER 2019/05/19 13:42 LOAD SUM24.pdf 대기중
314 MMAR30 MAX MARINER 2019/05/19 13:42 OUTPLAN12.ASC 대기중
315 MMAR30 MAX MARINER 2019/05/19 13:42 OUTPLAN34.pdf 대기중
316 MMAR30 MAX MARINER 2019/05/19 13:42 SHIFT REPORT5.pdf 대기중
317 KSSP40 SUNNY SPRUCE 2019/05/19 13:12 (RE)KSSP40.asc 대기중
318 LDTR05 LEDA TRADER 2019/05/19 12:14 (RE)LDTR05.EDI 대기중
319 LDTR05 LEDA TRADER 2019/05/19 12:13 (RE)LDTR05.asc 대기중
320 LDTR05 LEDA TRADER 2019/05/19 10:34 4.1(RE)LDTR0047SPUSLOAD.ASC 대기중
321 KSSP40 SUNNY SPRUCE 2019/05/19 09:44 KSSP40.EDI 대기중
322 KSSP40 SUNNY SPRUCE 2019/05/19 09:44 KSSP40.asc 대기중
323 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/19 08:56 HGRN0154SPUS SHIFT1.pdf 대기중
324 GRAC07 GREEN ACE 2019/05/19 08:55 HGRN0154S PUS SHIFT.asc 대기중
325 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/19 06:56 HKVY0101N PUS DIS (41).ASC 대기중
326 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/19 06:56 HKVY0101N DIS STOWAGE.pdf 대기중
327 KSPM21 SUNNY PALM 2019/05/19 05:05 SPM1920WMYB(PUS INBOUND)(4.1).ASC 대기중
328 KSSP40 SUNNY SPRUCE 2019/05/19 05:03 SSP1938WIMB(PUS INBOUND)(4.1).ASC 대기중
329 KSSP40 SUNNY SPRUCE 2019/05/19 05:03 SSP1939EPUP SI(REVISED)(4.1).asc 대기중
330 CKPC40 PEGASUS PACER 2019/05/19 03:44 CKPC40.asc 대기중
331 CKPC40 PEGASUS PACER 2019/05/19 03:44 CKPC40.EDI 대기중
332 HGRN07 HEUNG-A GREEN 2019/05/19 03:04 HGRN07rev.asc 대기중
333 LDTR05 LEDA TRADER 2019/05/19 02:32 LDTR051.EDI 대기중
334 LDTR05 LEDA TRADER 2019/05/19 02:30 LDTR05.asc 대기중
335 HGRN07 HEUNG-A GREEN 2019/05/19 00:19 HGRN07.asc 대기중
336 HGRN07 HEUNG-A GREEN 2019/05/19 00:19 HGRN071.EDI 대기중
337 LDTR05 LEDA TRADER 2019/05/18 22:25 (4.1)LDTR0047SPUSLOADPRE.ASC 대기중
338 LDTR05 LEDA TRADER 2019/05/18 22:24 LDTR0047SLOAD GENERAL PLAN.pdf 대기중
339 HGRN07 HEUNG-A GREEN 2019/05/18 21:27 HGRN0154SPUSPRE.ASC 대기중
340 HGRN07 HEUNG-A GREEN 2019/05/18 21:26 HGRN0154S DIS SHIFT.asc 대기중
341 HGRN07 HEUNG-A GREEN 2019/05/18 21:26 HGRN0154SPUS SHIFT.pdf 대기중
342 LDTR05 LEDA TRADER 2019/05/18 21:07 (4.1)LDTR0046NPUS-DIS.ASC 대기중
343 KSDN30 SUNNY LINDEN 2019/05/18 20:53 KSDN30rev2.asc 대기중
344 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 19:55 KKNH06rev1.asc 대기중
345 KSDN30 SUNNY LINDEN 2019/05/18 19:44 KSDN30rev.asc 대기중
346 KSDN30 SUNNY LINDEN 2019/05/18 19:44 KSDN30rev.EDI 대기중
347 HGRN07 HEUNG-A GREEN 2019/05/18 18:43 HGRN0154SDIS.asc 대기중
348 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 15:01 kknh062.EDI 대기중
349 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 15:01 kknh061.asc 대기중
350 CKPC40 PEGASUS PACER 2019/05/18 14:11 CKPC1920W LOAD STOWAGE.pdf 대기중
351 CKPC40 PEGASUS PACER 2019/05/18 14:11 CKPS1920W LOAD BP.pdf 대기중
352 CKPC40 PEGASUS PACER 2019/05/18 14:10 CKPC1920W LOAD SI (41).ASC 대기중
353 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 13:55 re)KNH1905SUSP(PUS, PNC IN)(4.1).ASC 대기중
354 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 13:53 KNH1905SPUP(R)(4.1).asc 대기중
355 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 13:53 avoid_boiler355.pdf 대기중
356 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 13:53 on_deck1105.pdf 대기중
357 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 13:53 under_deck284.pdf 대기중
358 KSDN30 SUNNY LINDEN 2019/05/18 13:46 ksdn30.EDI 대기중
359 KSDN30 SUNNY LINDEN 2019/05/18 13:46 ksdn30.asc 대기중
360 CKPC40 PEGASUS PACER 2019/05/18 13:36 CKPC1920W DIS (41).ASC 대기중
361 CKPC40 PEGASUS PACER 2019/05/18 13:36 CKPC1920W DIS STOWAGE.pdf 대기중
362 KSDN30 SUNNY LINDEN 2019/05/18 12:11 SDN1930EPUP.ASC 대기중
363 KSDN30 SUNNY LINDEN 2019/05/18 12:11 SDN1929WKPO.ASC 대기중
364 KKNH06 KMTC NHAVASHEVA 2019/05/18 12:02 KNH1905SUSP(PUS, PNC INBOUND).ASC 대기중
365 NSEP14 STAR EXPRESS 2019/05/18 12:00 nsep14.EDI 대기중
366 NSEP14 STAR EXPRESS 2019/05/18 12:00 nsep14.asc 대기중
367 기타선박 2019/05/18 11:33 HKVY0102S LOAD BP.pdf 대기중
368 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/18 11:33 HKVY0102S LOAD STOWAGE.pdf 대기중
369 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/18 11:33 HKVY0102S LOAD BP1.pdf 대기중
370 HKVY10 HONGKONG VOYAGE 2019/05/18 11:32 HKVY0102S LOAD SI (41).ASC 대기중
371 기타선박 2019/05/18 04:18 KREL03rev.EDI 대기중
372 기타선박 2019/05/18 04:17 KREL03rev.asc 대기중
373 기타선박 2019/05/18 02:10 KREL03.asc 대기중
374 기타선박 2019/05/18 02:10 KREL03.EDI 대기중
375 기타선박 2019/05/18 01:07 OUT SHIFT11.ASC 대기중
376 기타선박 2019/05/18 01:02 REL1917EPUP(R2)1.ASC 대기중
377 기타선박 2019/05/18 00:55 under_deck283.pdf 대기중
378 기타선박 2019/05/18 00:53 REL1917EPUP(R2).ASC 대기중
379 CPNB05 CAPE NABIL 2019/05/17 23:57 CPNB05.asc 대기중
380 CPNB05 CAPE NABIL 2019/05/17 23:57 CPNB05.EDI 대기중
381 HNCR07 NORDCLAIRE 2019/05/17 22:34 HNCR07.asc 대기중
382 HNCR07 NORDCLAIRE 2019/05/17 22:34 HNCR07.EDI 대기중
383 CPNB05 CAPE NABIL 2019/05/17 20:32 CPNB 19006N PUS IN.ASC 대기중
384 CPNB05 CAPE NABIL 2019/05/17 20:32 CPNB 19007S PUS OUT.ASC 대기중
385 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 19:50 KSCM17rev.asc 대기중
386 HNCR07 NORDCLAIRE 2019/05/17 19:44 HNCR DIS LOAD STOWAGE PLAN.pdf 대기중
387 HNCR07 NORDCLAIRE 2019/05/17 19:22 HNCR053S LOAD SUMMARY.pdf 대기중
388 HNCR07 NORDCLAIRE 2019/05/17 19:21 HNCR053S LOAD HBCT.ASC 대기중
389 HNCR07 NORDCLAIRE 2019/05/17 19:21 HNCR DIS & LOAD STOWAGE PLAN.pdf 대기중
390 KREL03 RELIANCE 2019/05/17 19:02 in sihft.ASC 대기중
391 KREL03 RELIANCE 2019/05/17 18:55 REL1917EUSB.ASC 대기중
392 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 17:42 KSCM172.EDI 대기중
393 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 17:42 KSCM17.asc 대기중
394 MMAR29 MAX MARINER 2019/05/17 16:35 DIS SUM23.pdf 대기중
395 MMAR29 MAX MARINER 2019/05/17 16:34 MMAR DIS19.ASC 대기중
396 CKRN26 RUN LONG 2019/05/17 16:14 CKRN26REV2.asc 대기중
397 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 16:08 SCM1908WUSB.ASC 대기중
398 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 15:36 OUT-SHIF5.ASC 대기중
399 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 15:36 IN-SHIF5.ASC 대기중
400 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 15:36 on_deck1104.pdf 대기중
401 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 15:35 SCM1908WUSB(PUS, PNC INBOUND).ASC 대기중
402 KSCM17 SUNNY COSMOS 2019/05/17 15:35 RESCM1908WPUP.ASC 대기중
403 CKSH10 SKY HOPE 2019/05/17 15:30 (RE)CKSH10.ASC 대기중
404 HNCR07 NORDCLAIRE 2019/05/17 14:16 HNCR07 DIS STOWAGE PLAN.pdf 대기중
405 HNCR07 NORDCLAIRE 2019/05/17 14:14 HNCR053S DIS 41.ASC 대기중
406 CKRN26 RUN LONG 2019/05/17 13:14 CKRN26RE.asc 대기중
407 CKSH10 SKY HOPE 2019/05/17 11:43 CKSH10.asc 대기중
408 CKSH10 SKY HOPE 2019/05/17 11:43 CKSH10.EDI 대기중
409 SWSG06 SAWASDEE SINGAPORE 2019/05/17 10:39 SWSG06rev1.asc 대기중
410 CKSH10 SKY HOPE 2019/05/17 09:38 CKSH1910S-DIS(4.1).ASC 대기중
411 CKSH10 SKY HOPE 2019/05/17 09:38 CKSH1910SPUSSI(4.1).ASC 대기중
412 SWSG06 SAWASDEE SINGAPORE 2019/05/17 09:38 SWSG06.asc 대기중
413 SWSG06 SAWASDEE SINGAPORE 2019/05/17 09:38 SWSG06.EDI 대기중
414 CKSF17 SKY FLOWER 2019/05/17 08:40 CKSF17rev.asc 대기중
415 KKPS02 KMTC PUSAN 2019/05/17 05:03 rekkps02.asc 대기중
416 CKRN26 RUN LONG 2019/05/17 01:53 ckrn26.EDI 대기중
417 CKRN26 RUN LONG 2019/05/17 01:53 ckrn26.asc 대기중
418 SWSG06 SAWASDEE SINGAPORE 2019/05/17 01:35 RE)SWSG 0110S PUS LOAD(P-PLAN).ASC 대기중
419 NSTC13 STAR CLIPPER 2019/05/17 01:30 nstc13.EDI 대기중
420 NSTC13 STAR CLIPPER 2019/05/17 01:30 nstc13.asc 대기중
421 SWSG06 SAWASDEE SINGAPORE 2019/05/17 00:00 SWSG0109N DIS STOWAGE.pdf 대기중
422 SWSG06 SAWASDEE SINGAPORE 2019/05/17 00:00 SWSG0110S LOAD STOWAGE.pdf 대기중
423 SWSG06 SAWASDEE SINGAPORE 2019/05/16 23:57 SWSG0109N PUS DIS(4.1).ASC 대기중
424 SWSG06 SAWASDEE SINGAPORE 2019/05/16 23:57 SWSG 0110S PUS LOAD(P-PLAN).ASC 대기중
425 KKPS02 KMTC PUSAN 2019/05/16 22:18 kkps02.EDI 대기중
426 KKPS02 KMTC PUSAN 2019/05/16 22:18 kkps02.asc 대기중
427 CKRN26 RUN LONG 2019/05/16 21:02 CKRU 1913E SHIFTING LIST.pdf 대기중
428 CKRN26 RUN LONG 2019/05/16 21:02 on_deck1103.pdf 대기중
429 CKRN26 RUN LONG 2019/05/16 21:02 CKRN1913EPUSP-41.ASC 대기중
430 CKRN26 RUN LONG 2019/05/16 21:02 CKRN 1913E LOAD GENERAL PLAN.pdf 대기중
431 CKRN26 RUN LONG 2019/05/16 21:01 RULG 1913E DIS 41.ASC 대기중
432 CKRN26 RUN LONG 2019/05/16 21:01 CKRN 1913E DIS GENERAL PLAN.pdf 대기중
433 CKRN26 RUN LONG 2019/05/16 21:01 RULG 1913E DIS LIST.zip 대기중
434 CKRN26 RUN LONG 2019/05/16 21:01 RULG 1913E DIS LIST1.zip 대기중
435 KKPS02 KMTC PUSAN 2019/05/16 20:07 KPS1906SPUP(4.1).asc 대기중
436 KKPS02 KMTC PUSAN 2019/05/16 20:07 on_deck1102.pdf 대기중
437 KKPS02 KMTC PUSAN 2019/05/16 20:06 KPS1906SINB(4.1).ASC 대기중
438 CKSF17 SKY FLOWER 2019/05/16 20:01 CKSF17.asc 대기중
439 CKSF17 SKY FLOWER 2019/05/16 20:01 CKSF17.EDI 대기중
440 DJHN50 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/16 19:49 DJHN501.asc 대기중
441 DJHN50 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/16 19:48 DJHN501.EDI 대기중
442 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 19:20 IN-SHIFT(KMD4.1).ASC 대기중
443 DJHN50 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/16 18:55 DJHN1960SPUS(4.1).ASC 대기중
444 CKSF17 SKY FLOWER 2019/05/16 17:58 CKSF1909EPUSSI(4.1).ASC 대기중
445 CKPT10 POS TOKYO 2019/05/16 17:55 (re)ckpt10.EDI 대기중
446 CKPT10 POS TOKYO 2019/05/16 17:55 (re)ckpt10.asc 대기중
447 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 17:10 REKKSH06.asc 대기중
448 DJHN50 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/16 17:08 DJHN1959NHBCT.ASC 대기중
449 CKSF17 SKY FLOWER 2019/05/16 15:33 CKSF1909E-DIS(4.1).ASC 대기중
450 CKPT10 POS TOKYO 2019/05/16 15:29 CKPT10.asc 대기중
451 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 15:29 CKPT10.EDI 대기중
452 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 14:37 kksh062.EDI 대기중
453 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 14:37 kksh062.asc 대기중
454 CKPT10 POS TOKYO 2019/05/16 14:08 CKPT1906W-DIS(4.1).ASC 대기중
455 CKPT10 POS TOKYO 2019/05/16 14:08 CKPT1906WPUSSI(4.1).ASC 대기중
456 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 12:49 PUSOUT(REVISED)1.ASC 대기중
457 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 12:43 KSH1904SUSN(REVISED).ASC 대기중
458 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 12:00 on_deck1101.pdf 대기중
459 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 11:59 PUSOUT(4.1)117.ASC 대기중
460 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 11:59 IN-SHIFT(4.1)28.ASC 대기중
461 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 11:59 OUT-SHIFT(4.1)22.ASC 대기중
462 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 11:59 avoid_boiler354.pdf 대기중
463 KSOK30 SUNNY OAK 2019/05/16 11:28 KSOK30.asc 대기중
464 KSOK30 SUNNY OAK 2019/05/16 11:28 KSOK30.EDI 대기중
465 KSOK30 SUNNY OAK 2019/05/16 11:15 SOK1930EPUP.asc 대기중
466 KSOK30 SUNNY OAK 2019/05/16 11:15 under_deck282.pdf 대기중
467 KKSH06 KMTC SHANGHAI 2019/05/16 11:09 KSH1904SUSN(4.1).ASC 대기중
468 KSDN29 SUNNY LINDEN 2019/05/16 08:44 KSDN29rev.asc 대기중
469 KSDN29 SUNNY LINDEN 2019/05/16 08:44 KSDN29rev.EDI 대기중
470 KSOK30 SUNNY OAK 2019/05/16 00:52 SOK1929WIMB.asc 대기중
471 KSDN29 SUNNY LINDEN 2019/05/15 23:47 KSDN29.asc 대기중
472 KSDN29 SUNNY LINDEN 2019/05/15 23:47 KSDN29.EDI 대기중
473 KSDN29 SUNNY LINDEN 2019/05/15 23:11 SDN1929EPUP2.ASC 대기중
474 KSDN29 SUNNY LINDEN 2019/05/15 23:10 SDN1928WVMB.asc 대기중
475 SWLC07 SAWASDEE LAEMCHABANG 2019/05/15 22:16 SWLC07final.asc 대기중
476 SMHM07 SM HOCHIMINH 2019/05/15 21:20 SMHM07.asc 대기중
477 SMHM07 SM HOCHIMINH 2019/05/15 21:20 SMHM07.EDI 대기중
478 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 18:12 (RE)CKPC391.asc 대기중
479 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 17:29 (RE)CKPC39.EDI 대기중
480 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 17:29 (RE)CKPC39.asc 대기중
481 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 17:25 CKPC391.EDI 대기중
482 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 17:25 CKPC391.asc 대기중
483 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 16:41 PUS LOAD7.ASC 대기중
484 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 16:41 CKPC 1920E LOAD PLAN.pdf 대기중
485 SMHM07 SM HOCHIMINH 2019/05/15 15:31 SMHM 1907W LOAD.ASC 대기중
486 SMHM07 SM HOCHIMINH 2019/05/15 15:31 SMHM 1907W LOAD PLAN.pdf 대기중
487 SMHM07 SM HOCHIMINH 2019/05/15 14:12 RE)SMHM 1906E DIS PLAN.pdf 대기중
488 SMHM07 SM HOCHIMINH 2019/05/15 14:11 RE)SMHM 1906E DIS2.ASC 대기중
489 CKWD05 SKY WIND 2019/05/15 14:01 SWND1904N DIS(4.1).ASC 대기중
490 CKWD05 SKY WIND 2019/05/15 14:01 SWND1904N STW PLAN.pdf 대기중
491 KSSP39 SUNNY SPRUCE 2019/05/15 13:22 rekssp391.asc 대기중
492 SMHM07 SM HOCHIMINH 2019/05/15 09:53 SMHM 1906E DIS PLAN.pdf 대기중
493 SMHM07 SM HOCHIMINH 2019/05/15 09:52 SMHM 1906E DIS.ASC 대기중
494 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 09:41 CKPC 19020E DIS PLAN.pdf 대기중
495 CKPC39 PEGASUS PACER 2019/05/15 09:39 CKPC 1920E PUS DIS.ASC 대기중
496 KSSP39 SUNNY SPRUCE 2019/05/15 08:04 kssp39.EDI 대기중
497 KSSP39 SUNNY SPRUCE 2019/05/15 08:04 kssp39.asc 대기중
498 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/15 07:34 BAR1901SPUB(2.2) - changes Ch Off.ASC 대기중
499 KSIS18 SUNNY IRIS 2019/05/15 01:02 ksis18.EDI 대기중
500 KSIS18 SUNNY IRIS 2019/05/15 01:02 ksis18.asc 대기중
501 SWLC07 SAWASDEE LAEMCHABANG 2019/05/15 00:50 SWLC07.asc 대기중
502 SWLC07 SAWASDEE LAEMCHABANG 2019/05/15 00:50 SWLC071.EDI 대기중
503 SWLC07 SAWASDEE LAEMCHABANG 2019/05/14 22:50 SWLC0122S LOD STW PLAN.pdf 대기중
504 SWLC07 SAWASDEE LAEMCHABANG 2019/05/14 22:49 SWLC0121N DIS STW PLAN.pdf 대기중
505 SWLC07 SAWASDEE LAEMCHABANG 2019/05/14 22:49 SWLC0121N SKR SOC BUN RF UNPLUG.pdf 대기중
506 SWLC07 SAWASDEE LAEMCHABANG 2019/05/14 22:49 SWLC0122S PUS LOD(4.1).ASC 대기중
507 SWLC07 SAWASDEE LAEMCHABANG 2019/05/14 22:48 SWLC0121N PUS DIS(4.1).ASC 대기중
508 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 22:33 KBAR01.EDI 대기중
509 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 22:32 KBAR01.asc 대기중
510 KSSP39 SUNNY SPRUCE 2019/05/14 22:10 SSP1937WYAB.asc 대기중
511 KSSP39 SUNNY SPRUCE 2019/05/14 22:10 SSP1938EPUP SI(REVISED).asc 대기중
512 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 21:04 KBAR define.pdf 대기중
513 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 21:04 on_deck1100.pdf 대기중
514 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 21:04 BAR SI.pdf 대기중
515 NSTP14 STAR PIONEER 2019/05/14 21:03 NSTP14rev.asc 대기중
516 NSTP14 STAR PIONEER 2019/05/14 21:03 NSTP14rev.EDI 대기중
517 NSTP14 STAR PIONEER 2019/05/14 21:00 NSTP14.asc 대기중
518 NSTP14 STAR PIONEER 2019/05/14 21:00 NSTP14.EDI 대기중
519 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 20:44 BAR1901SPUP(R2).asc 대기중
520 KSIS18 SUNNY IRIS 2019/05/14 19:34 under_deck281.pdf 대기중
521 KSIS18 SUNNY IRIS 2019/05/14 19:33 SIS1910EPUP.asc 대기중
522 KSIS18 SUNNY IRIS 2019/05/14 19:32 SIS1910EDLB.asc 대기중
523 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 19:27 BAR1901SUSN.ASC 대기중
524 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 19:27 on_deck1099.pdf 대기중
525 KBAR01 BOMAR AURORA 2019/05/14 19:26 BAR1901SPUP(R).asc 대기중
526 DJHN49 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/14 18:34 DJHN491.asc 대기중
527 DJHN49 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/14 18:34 DJHN491.EDI 대기중
528 DJHN49 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/14 16:57 DJHN1959S LOAD.ASC 대기중
529 DJHN49 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/14 16:57 DJHN1959S LOAD.pdf 대기중
530 DJHN49 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/14 16:13 DJHN1958NHBCT.ASC 대기중
531 SCCD20 CONTSHIP DAY 2019/05/14 16:05 SCCD20rev.asc 대기중
532 HAKT19 HEUNG-A AKITA 2019/05/14 14:03 HAKT19rev2.EDI 대기중
533 HAKT19 HEUNG-A AKITA 2019/05/14 13:40 HAKT19rev1.EDI 대기중
534 SCCD20 CONTSHIP DAY 2019/05/14 13:29 SCCD20.EDI 대기중
535 SCCD20 CONTSHIP DAY 2019/05/14 13:29 SCCD20.asc 대기중
536 HAKT19 HEUNG-A AKITA 2019/05/14 12:05 HAKT0110WPUS RE PRE.ASC 대기중
537 HAKT19 HEUNG-A AKITA 2019/05/14 12:04 HAKT0110WPUS PRE RE.pdf 대기중
538 SCCD20 CONTSHIP DAY 2019/05/14 11:42 REOUTSCCD.ASC 대기중
539 SCCD20 CONTSHIP DAY 2019/05/14 11:30 OUTSCCD.ASC 대기중
540 SCCD20 CONTSHIP DAY 2019/05/14 11:29 INSCCD.asc 대기중
541 HAKT19 HEUNG-A AKITA 2019/05/14 08:22 HAKT19.asc 대기중
542 HAKT19 HEUNG-A AKITA 2019/05/14 08:22 HAKT192.EDI 대기중
543 CKRN25 RUN LONG 2019/05/13 23:33 RECKRN25.asc 대기중
544 TYRX26 RUN XING 2019/05/13 22:53 TYRX26.EDI 대기중
545 TYRX26 RUN XING 2019/05/13 22:53 TYRX26.asc 대기중
546 기타선박 2019/05/13 22:28 REKSPM20.asc 대기중
547 KSML20 SUNNY MAPLE 2019/05/13 22:03 KSML201.EDI 대기중
548 KSML20 SUNNY MAPLE 2019/05/13 22:03 KSML201.asc 대기중
549 KSML20 SUNNY MAPLE 2019/05/13 21:41 out shift.ASC 대기중
550 KSML20 SUNNY MAPLE 2019/05/13 21:41 in shift.ASC 대기중
551 KSML20 SUNNY MAPLE 2019/05/13 21:40 SML1920EPUP.asc 대기중
552 KSML20 SUNNY MAPLE 2019/05/13 21:40 SML1919WHSB.asc 대기중
553 KKHK07 KMTC HONGKONG 2019/05/13 19:54 kkhk071.EDI 대기중
554 KKHK07 KMTC HONGKONG 2019/05/13 19:54 kkhk07.asc 대기중
555 KKHK07 KMTC HONGKONG 2019/05/13 19:24 KHK1907SPUP(R).ASC 대기중
556 KKHK07 KMTC HONGKONG 2019/05/13 19:04 KHK1906NSGB.ASC 대기중
557 CKRN25 RUN LONG 2019/05/13 19:03 ckrn25.EDI 대기중
558 CKRN25 RUN LONG 2019/05/13 19:03 ckrn25.asc 대기중
559 기타선박 2019/05/13 17:27 KSPM20.EDI 대기중
560 기타선박 2019/05/13 17:27 KSPM20.asc 대기중
561 KSLR14 SUNNY LAUREL 2019/05/13 16:52 KSLR141.EDI 대기중
562 KSLR14 SUNNY LAUREL 2019/05/13 16:52 KSLR141.asc 대기중
563 KSPM21 SUNNY PALM 2019/05/13 16:27 on_deck344.pdf 대기중
564 KSPM21 SUNNY PALM 2019/05/13 16:26 KSPM1920EPUP.ASC 대기중
565 KSLR14 SUNNY LAUREL 2019/05/13 16:22 SLR1906WPUP.ASC 대기중
566 KSLR14 SUNNY LAUREL 2019/05/13 16:22 on_deck343.pdf 대기중
567 CKRN25 RUN LONG 2019/05/13 16:03 CKRN1912W-DIS(4.1).ASC 대기중
568 CKRN25 RUN LONG 2019/05/13 16:03 CKRN1912WPUSSI(4.1).ASC 대기중
569 HAKT19 HEUNG-A AKITA 2019/05/13 14:20 HAKT0110WAXT.zip 대기중
570 CNAA05 APL ATLANTA 2019/05/13 13:35 AAPT0BY2VS1NC-IN(TML).ASC 대기중
571 KSLR14 SUNNY LAUREL 2019/05/13 13:13 SLR1906WPNB.ASC 대기중
572 CNAA05 APL ATLANTA 2019/05/13 11:25 CNAA052.EDI 대기중
573 CNAA05 APL ATLANTA 2019/05/13 11:24 CNAA051.asc 대기중
574 HAKT19 HEUNG-A AKITA 2019/05/13 11:24 HAKT0110WPUS-1.asc 대기중
575 CNAA05 APL ATLANTA 2019/05/13 10:13 AAPT0BY2VS1NC-PRE LOAD.ASC 대기중
576 MMAR28 MAX MARINER 2019/05/13 09:33 MMAR281.asc 대기중
577 MMAR28 MAX MARINER 2019/05/13 09:33 MMAR281.EDI 대기중
578 DPZT10 PEGASUS ZETTA 2019/05/13 09:06 DPZT10.EDI 대기중
579 DPZT10 PEGASUS ZETTA 2019/05/13 09:05 DPZT10.asc 대기중
580 CKSS01 SKY SUNSHINE 2019/05/13 03:38 CKSS01.asc 대기중
581 CKSS01 SKY SUNSHINE 2019/05/13 03:38 CKSS01.EDI 대기중
582 DJHN48 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/12 22:04 DJHN481.asc 대기중
583 DJHN48 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/12 22:04 DJHN481.EDI 대기중
584 DJHN48 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/12 21:09 DJHN1958SPUS41.ASC 대기중
585 DJHN48 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/12 21:08 DJHN1958SPUS-STOWAGE.pdf 대기중
586 MMAR28 MAX MARINER 2019/05/12 20:53 LOADPLAN3.pdf 대기중
587 MMAR28 MAX MARINER 2019/05/12 20:53 LOADPLAN(HBCT).asc 대기중
588 MMAR28 MAX MARINER 2019/05/12 20:53 LOAD SUM23.pdf 대기중
589 KSNC10 SUNNY CANNA 2019/05/12 20:12 KSNC10.asc 대기중
590 KSNC10 SUNNY CANNA 2019/05/12 20:12 KSNC10.EDI 대기중
591 KSNC10 SUNNY CANNA 2019/05/12 18:05 SNC1910SKAN.ASC 대기중
592 KSNC10 SUNNY CANNA 2019/05/12 18:05 SNC1910SPUP1.ASC 대기중
593 KSNC10 SUNNY CANNA 2019/05/12 18:05 on_deck342.pdf 대기중
594 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 17:51 REkkpn05.asc 대기중
595 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 17:51 REkkpn05.EDI 대기중
596 KKTJ09 KMTC TIANJIN 2019/05/12 17:01 KTJ1904NSHB(4.1).ASC 대기중
597 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 15:45 kkpn05.asc 대기중
598 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 15:45 kkpn05.EDI 대기중
599 DJHN48 DONGJIN HIGHNESS 2019/05/12 14:23 DJHN1957NHKT.ASC 대기중
600 KSSP38 SUNNY SPRUCE 2019/05/12 13:36 fkssp38.asc 대기중
601 KSSP38 SUNNY SPRUCE 2019/05/12 13:27 rekssp381.asc 대기중
602 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 12:06 RE)KPN1905SPUP(4.1).ASC 대기중
603 CKSS01 SKY SUNSHINE 2019/05/12 11:41 SSHN1901S-GENERAL STOWAGE PLAN.pdf 대기중
604 CKSS01 SKY SUNSHINE 2019/05/12 11:34 SSHN1901N-DIS(4.1).ASC 대기중
605 CKSS01 SKY SUNSHINE 2019/05/12 11:34 SSHN1901SPUSSI(4.1).ASC 대기중
606 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 10:57 KPN1905SPUP(4.1).ASC 대기중
607 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 10:57 avoid_boiler353.pdf 대기중
608 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 10:57 on_deck341.pdf 대기중
609 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 10:57 under_deck280.pdf 대기중
610 KKPN05 KMTC PENANG 2019/05/12 10:56 KPN1905SINB(4.1).ASC 대기중
611 HMOC05 MOONCHILD 2019/05/12 09:48 HMOC05RE.asc 대기중
612 HMOC05 MOONCHILD 2019/05/12 09:48 HMOC05RE.EDI 대기중
613 KSSP38 SUNNY SPRUCE 2019/05/12 09:15 KSSP381.EDI 대기중
614 KSSP38 SUNNY SPRUCE 2019/05/12 09:13 KSSP38.asc 대기중
615 KSPM20 SUNNY PALM 2019/05/12 08:52 SPM1919WMYB(PRE2).ASC 대기중
616 HMOC05 MOONCHILD 2019/05/12 06:00 hmoc05re.EDI 대기중
617 HMOC05 MOONCHILD 2019/05/12 06:00 hmoc05re.asc 대기중
618 CKPC38 PEGASUS PACER 2019/05/12 03:57 ckpc38.EDI 대기중
619 CKPC38 PEGASUS PACER 2019/05/12 03:57 ckpc38.asc 대기중
620 HMOC05 MOONCHILD 2019/05/12 03:00 HMOC05.asc 대기중
621 HMOC05 MOONCHILD 2019/05/12 03:00 HMOC05.EDI 대기중
622 KSSP38 SUNNY SPRUCE 2019/05/12 00:01 under_deck279.pdf 대기중
623 KSSP38 SUNNY SPRUCE 2019/05/12 00:00 SSP1936WIMB.ASC 대기중
624 KSSP38 SUNNY SPRUCE 2019/05/12 00:00 SSP1937EPUP SI(REVISED).asc 대기중