Hutchison Ports Busan Information Services.                      
     일반 업무  
         선석배정현황
         Gate반출입정보조회
         양적하               예정시간조회
         컨테이너(정산) 조회
         B/L별 정산조회
         위험물 컨테이너           신고목록조회
         직통관 적출요청
         직통관 적출조회
         검사 검역 신청
         검사 검역 신청 조회
         보세운송 도착보고
         특수화물 반출예약

         본선작업현황 (현재 진행중인 본선작업 현황)

선석 2023-05-30 2023-05-31 2023-06-01 2023-06-02 2023-06-03 2023-06-04 2023-06-05
1 TYIC29
출항일
(2023-05-31)
(20:00)
NSDC08
출항일
(2023-06-02)
(21:00)
HTID07
출항예정일
(2023-06-03)
(17:00)
1 A CKIR10
출항일
(2023-05-30)
(23:00)
DJFD43
출항일
(2023-06-01)
(15:00)
2 KKSB03
출항일
(2023-05-30)
(16:00)
CKSS08
출항일
(2023-05-31)
(17:00)
KKYH07
출항예정일
(2023-06-03)
(04:00)
NSSP08
출항예정일
(2023-06-04)
(00:00)
2 A KSIS08
출항일
(2023-06-01)
(08:00)
KSOK38
출항일
(2023-06-01)
(20:00)
3 KKYH06
출항일
(2023-05-30)
(03:00)
CKOR08
출항일
(2023-06-02)
(11:00)
KKPO08
출항예정일
(2023-06-03)
(09:00)
3 A KSSP23
출항일
(2023-05-30)
(23:00)
NSTP09
출항일
(2023-05-31)
(22:00)
CKKT28
출항일
(2023-06-01)
(15:00)
4 A JABT11
출항일
(2023-05-30)
(16:00)
KSML32
출항일
(2023-05-31)
(16:00)
CKMU40
출항일
(2023-06-01)
(02:00)
CKSF21
출항일
(2023-06-02)
(10:00)
DJFR22
출항예정일
(2023-06-03)
(16:00)
4 B KSDN22
출항일
(2023-06-01)
(03:00)
NSEP10
출항예정일
(2023-06-03)
(00:00)
KSOK39
출항예정일
(2023-06-04)
(00:00)
5 A KSFS20
출항일
(2023-06-01)
(03:00)
KSPM31
출항일
(2023-06-01)
(16:00)
KREL23
출항예정일
(2023-06-03)
(04:00)
        
         20230602