Hutchison Ports Busan Information Services.                      
     일반 업무  
         선석배정현황
         Gate반출입정보조회
         양적하 예정시간조회
         컨테이너(정산) 조회
         B/L별 정산조회
         위험물 컨테이너           신고목록조회
         직통관 적출요청
         직통관 적출조회
         세관검사 식물검역           신청
         세관검사 식물검역           신청조회

         본선작업현황 (현재 진행중인 본선작업 현황)

선석 2019-05-24 2019-05-25 2019-05-26 2019-05-27 2019-05-28 2019-05-29 2019-05-30
1 A SMJK07
출항일
(2019-05-24)
(null)
HMOC06
출항일
(2019-05-25)
(null)
KTRA05
출항일
(2019-05-26)
(null)
GRAC07
출항일
(2019-05-27)
(null)
DJHN54
출항일
(2019-05-27)
(null)
1 B CKPC42
출항일
(2019-05-26)
(null)
KSNC11
출항일
(2019-05-27)
(null)
2 A KSLS15
출항일
(2019-05-24)
(null)
DJHN53
출항일
(2019-05-24)
(null)
CNBI07
출항일
(2019-05-25)
(null)
HKBG06
출항일
(2019-05-26)
(null)
KKKL07
출항일
(2019-05-27)
(null)
KKQD11
출항예정일
(2019-05-28)
(null)
2 B KSCV11
출항일
(2019-05-24)
(null)
3 A KKPK05
출항일
(2019-05-24)
(null)
KMOB07
출항일
(2019-05-26)
(null)
NSTC14
출항일
(2019-05-27)
(null)
MMAR32
출항일
(2019-05-27)
(null)
3 B TYRX28
출항일
(2019-05-24)
(null)
4 A KSIS19
출항일
(2019-05-24)
(null)
MMAR31
출항일
(2019-05-25)
(null)
KKBK07
출항일
(2019-05-26)
(null)
CKSS02
출항일
(2019-05-27)
(null)
4 B KSDN31
출항일
(2019-05-24)
(null)
KREL04
출항일
(2019-05-25)
(null)
KSOK32
출항일
(2019-05-26)
(null)
KSPM22
출항일
(2019-05-27)
(null)
5 A KSOK31
출항일
(2019-05-24)
(null)
KSCM18
출항일
(2019-05-26)
(null)
KSSP42
출항일
(2019-05-27)
(null)
CKRN27
출항일
(2019-05-27)
(null)
DPZT11
출항예정일
(2019-05-28)
(null)
        
         20190527